Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

25/05/2019

Niet geslaagd voor de theoretische, praktische, medische of psychologische proeven of onderzoeken?

Over welke proeven en examens gaat het?

De Politierechter kan bij het opleggen van een rijverbod ook bepaalde examens en onderzoeken opleggen.  Dit zijn de zogenaamde herstelexamens en -onderzoeken, die u met succes moet afleggen alvorens u uw rijbewijs terugkrijgt of in het jargon "hersteld wordt in uw recht tot sturen".

Het gaat om de volgende proeven die de Rechter kan opleggen:

  • een theoretisch examen
  • een praktisch examen
  • een medisch onderzoek
  • een psychologisch onderzoek 

In sommige gevallen heeft de Rechter de keuze om 1 of meerdere proeven/examens op te leggen, maar in andere gevallen is hij daartoe verplicht. Indien men niet slaagt voor deze examens en proeven zal men het rijbewijs niet terugkrijgen wanneer de periode van het rijverbod verstreken is!

Wat als u niet slaagt voor het theoretisch en het praktische examen?

Iedereen heeft recht op een tweede kans.  In het verkeersrecht betekent dit dat u wanneer u niet geslaagd bent voor deze examens, u een tweede poging dient te ondernemen. Indien u hardleers bent en twee keer na elkaar niet slaagt op het theoretisch examen, dan dient u bij uw derde deelname een getuigschrift voor te leggen van de rijschool waar u 12 uur theorielessen hebt gevolgd.

Sommigen hebben alvorens hun eerste poging te wagen al een opleiding van 12 uur gevolgd.  Ook in dit geval moet u een tweede keer die opleiding van 12 uur volgen voor u een derde keer mag deelnemen...

Ook wanneer u een derde keer niet zou slagen moet u deze opleiding opnieuw doen.  Bent u 4 keer niet geslaagd? Dan is het niet meer verplicht om de theorielessen opnieuw te volgen. Het attest geldt voor alle volgende keren.

Indien u twee keer na elkaar niet slaagt op het praktijkexamen moet u minimaal 6 uur rijles volgen bij een erkende rijschool en daarvan een attest voorleggen. Slaagt u nadien nogmaals 2 keer niet, dan moet u opnieuw 6 uur rijles volgen. Het attest geldt dus maar voor de volgende 2 keren.

Als men u na twee achtereenvolgende medische of psychologische onderzoeken nog steeds niet geschikt bevindt, of als u niet akkoord gaat met de opgelegde voorwaarden of beperkingen, kan u de onderzoeken nogmaals ondergaan in een andere instelling.

Vincent Glas en Pieter Pauwels
En wat als u niet slaagt voor de medische en psychologische proeven?

Voor het medisch en psychologisch onderzoek is er wel een specifieke wettelijke bepaling die zegt wat gebeurt voor het geval dat u niet zou slagen in een van deze onderzoeken die door de Rechter zijn opgelegd.

Art. 73 van het KB 23.03.1998 betreffende het rijbewijs bepaalt immers dat de geneesheer of psycholoog 3 mogelijke beslissingen kan nemen m.b.t. deze onderzoeken:

  • Men kan u in de eerste plaats rijgeschikt verklaren om een voertuig te besturen en u mag dan uw rijbewijs opnieuw afhalen op de Rechtbank.
  • Men kan u ook rijgeschikt verklaren onder bepaalde voorwaarden en beperkingen. Zo kan men o.a. beslissen het rijbewijs alleen geldig te verklaren voor bepaalde categorieën van voertuigen, de geldigheid beperken in de tijd, of kan men beslissen beperkingen op te leggen om medische redenen (zoals nultolerantie voor alcohol) en kan men zelfs vragen dat u eventuele aanpassingen aan het voertuig zou aanbrengen. Deze voorwaarden of beperkingen worden ook vermeld op het “nieuwe” rijbewijs dat u ingevolge deze beslissing zal moeten afhalen bij de gemeente.
  • Men kan u ten slotte ook ongeschikt verklaren om een voertuig te besturen indien men van oordeel is dat u niet voldoet aan de Wettelijke voorwaarden (verslaving aan alcohol, drugs, om medische redenen, …).

De Wet bepaalt dan dat u een tweede medische of psychologische onderzoek mag ondergaan in dezelfde instelling.

Er wordt in de Wet géén tijdsduur bepaald waarbinnen dit tweede onderzoek moet doorgaan. U kan dit dus onmiddellijk erna doen of u kan een bepaalde periode wachten (tot er bijvoorbeeld geen spoor meer terug te vinden is in uw lichaam van bepaalde verdovende middelen).

Als men u na twee achtereenvolgende medische of psychologische onderzoeken nog steeds niet geschikt bevindt, of als u niet akkoord gaat met de opgelegde voorwaarden of beperkingen, kan u de onderzoeken nogmaals ondergaan in een andere instelling.

Ik heb gereden terwijl ik niet geslaagd was voor de examens en de proeven.

Wie toch een voertuig bestuurt zonder geslaagd te zijn op de hierboven vermelde proeven en examens riskeert enorm zware straffen. Als u immers niet slaagt kan u uw rijbewijs niet opnieuw afhalen en rijdt u “spijts een verval” (= tijdens een rijverbod).

Volgens art. 48 van de Wegverkeerswet kan voor deze inbreuk een gevangenisstraf worden opgelegd van 15 dagen tot 2 jaar  en/of een geldboete van maar liefst 4.000,00 EUR (= 500,00 EUR x 8) tot 16.000,00 EUR (= 2.000,00 EUR x 8).

Ook zal sowieso een rijverbod van minstens 3 maand worden opgelegd (ten hoogste 5 jaar of levenslang).

Anderen lazen ook: