Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

16/11/2020

Mag de douane mij bekeuren voor een verkeersovertreding?

Verkeersovertredingen vastgesteld door de douane.

Mag de douane mij bekeuren voor een verkeersovertreding? Het gros van de verkeersovertredingenwordt vastgesteld door de politiediensten. Nochtans zijn er ook andere personen bevoegd om verkeersovertredingen vast te stellen. 

Art. 3 van de Wegcode bepaalt wie de bevoegde personen zijn om verkeersovertredingen en – inbreuken vast te stellen. Onder nummer 7 vinden we de volgende personen terug:

 • het douanepersoneel bij die uitoefening van zijn dienst.

Het douanepersoneel is dus bevoegd om verkeersovertredingen en – inbreuken vast te stellen, voor zover dit gebeurt bij de uitoefening van de dienst.

Uitoefening van de dienst

Opdat personeel van douane mag verbaliseren, is er een effectieve dienstuitoefening vereist. Deze bepaling ”bij uitoefening van de dienst” vinden we immers niet terug bij de andere bevoegde personen vermeld in art. 3 van de Wegcode. Dit betekent dus dat het niet voldoende is om louter personeel van de douane te zijn (al dan niet tijdens de werkuren). Men moet de dienst aan het uitoefenen zijn. De vereiste van uitoefening van de dienst gaat verder dan het enkel dragen van het uniform tijdens de werkuren of op weg van/naar het werk.

Een ministerieel besluit van 26 maart 2007 legt de bevoegdheden vast van het ‘enig kantoor der douane en accijnzen’ en van zijn hulpkantoren.

Het ‘enig kantoor der douane en accijnzen’, dat zijn zetel heeft in het Brussels gewest, is bevoegd voor:

 • de aanvaarding van elektronische aangiften inzake douane en accijnzen;
 • de inning, de invordering, de terugbetaling of de kwijtschelding van sommen verschuldigd aan de administratie der douane en accijnzen of de sommen die deze administratie moet innen, invorderen, terugbetalen of kwijtschelden voor rekening van derden;
 • de aanvaarding, de opvolging, de intrekking en de wijziging van een akte van borgtocht die moet gesteld worden bij de administratie der douane en accijnzen voor het borgen van sommen die kunnen ingevorderd worden voor rekening van deze administratie of voor rekening van derden;
 • het opvolgen van de aanzuivering van aangiften inzake douane en accijnzen;
 • de administratie van de in beslag genomen, verbeurdverklaarde, onbeheerde of aan de schatkist afgestane goederen, en de administratie van de verkoop van die goederen en de toewijzing van de opbrengst van die verkoop;
 • het toezicht op de uitvoering van de taken van de hulpkantoren.

Enkel en alleen indien de douane bij de uitoefening van zijn dienst, en dus bij de uitoefening van de hierboven vermelde bevoegdheden verkeersovertredingen vaststelt, is het bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen.

In de praktijk betekent dit dan men bevoegd is voor:

 • de uitvoering van de federale, internationale en supranationale wetgeving inzake douane en accijnzen
 • de uitvoering van de federale en gewestelijke wetgeving betreffende de slijterijen van gegiste dranken
 • de uitvoering van de wetgeving inzake ecotaksen
 • de uitvoering van de bepalingen van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, betreffende de invoer en de uitvoer van goederen
 • een reeks tussenkomsten zoals de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten
Een praktische case

In een recent vonnis van de Politierechtbank te Kortrijk oordeelde men dat de verbalisanten, in casu het personeel van de douane, invulling gaven aan het begrip ”bij uitoefening van de dienst” door de vermeldingen in het proces-verbaal dat zij in uniform waren gekleed, drager waren van hun aanstelling én dat zij op patrouille waren met een dienstvoertuig.

Dat zij op patrouille waren met een dienstvoertuig betekent volgens de Rechter dat zij bij de uitoefening van hun dienst eventuele douanemisdrijven kunnen vaststellen en opsporen. Volgens de Rechtbank was het hierbij niet vereist dat men uitdrukkelijk moest vermelden welke opdracht men uitvoerde of van plan was om uit te voeren. Er moest niet uitdrukkelijk een van de hierboven opgesomde taken vermeld zijn.

Conclusie?

Het loont dus nog steeds de moeite om een proces-verbaal dat opgesteld is door personeel van de douane in detail te bekijken om na te gaan of alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn.

Anderen lazen ook