Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

26/07/2018

Wat u moet weten over www.verkeersboeten.be

FAQ over www.verkeersboeten.be.

Sinds 3 juli 2017 kan u uw verkeersboetes online betalen op de website www.verkeersboeten.be. Door deze website is de gehele procedure van inning van verkeersboeten aanzienlijk veranderd.  Wij van verkeerszaken.be krijgen heel wat vragen van bezorgde bestuurders over de werking van deze website. 

Daarom dit artikel, dat een FAQ is omtrent de inning van verkeersboeten, die géén aanleiding geven tot een dagvaarding voor de Politierechtbank.  Want ontvangt u na een overtreding enkel een PV maar geen uitnodiging tot betalen, dan kan u zich allicht verwachten aan een dagvaarding voor de Politierechtbank. In dat geval doet u best zo spoedig mogelijk een beroep op onze diensten aangeboden op verkeerszaken.be, waar u kosteloos met onze specialisten in contact kan treden via chat, mail of telefoon.

1. De verkeersovertreding.

De invordering van de verkeersboete begint nog steeds met een verkeersovertreding: u rijdt te snel, u rijdt door het rode licht, u heeft geen voorrang verleend, etc. Deze overtredingen worden vastgesteld door de Politie, maar in sommige gevallen ook door burgerpersoneel. Sinds 29.02.2016 mag ook burgerpersoneel van de politie (bepaalde Calog-leden) snelheidsovertredingen vaststellen!

De Politie (of het burgerpersoneel) mogen de verkeersovertreding enkel vaststellen wanneer de vaststelling gesteund is op materiële bewijsmiddelen. In de praktijk betekent dit dat de vaststelling gebeurt aan de hand van flitsfoto’s van snelheidsovertredingen door bemande of onbemande automatische toestellen.

U zal kort na de overtreding een afschrift van een Proces-Verbaal ontvangen, met daarin de vaststelling van de overtreding, samen met een brief van www.verkeersboeten.be die u uitlegt hoe u de boete kan betalen of betwisten. Binnen welke termijn dient u het Proces-Verbaal te ontvangen? Art. 62, 8ste lid van de Wegverkeerwet bepaalt dat de vermoedelijke overtreder binnen een termijn van 14 dagen het afschrift van het PV dient te ontvangen, te rekenen vanaf de datum van de vaststelling van de overtreding.

2. De onmiddellijke inning.

Hoeveel bedraagt de boete die u dient te betalen? Dit hangt af van de soort verkeersovertreding die u heeft begaan.

A. Gecategoriseerde overtredingen (per graad).
 • Overtredingen van de eerste graad. 

Voorbeeld: onvoldoende afstand met voorligger: boete van 58 EUR.

 •  Overtredingen van de tweede graad.

Voorbeeld: niet verlenen van voorrang van rechts: boete van 116 EUR.

 • Overtredingen van de derde graad.

Voorbeeld: door het rood rijden: boete van 174 EUR.

 • Overtredingen van de vierde graad.

Voorbeeld: aanzetten of uitdagen om snel te rijden. boete van 473 EUR.  Voor overtredingen van de vierde graad dagvaardt men in principe altijd de bestuurder voor de Politierechtbank, tenzij de overtreding begaan werd door een buitenlander.

B. Snelheidsovertredingen.

Voor snelheidsovertredingen, binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf, betaalt u de volgende boete:

 • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 EUR;
 • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u : 53 EUR + 11 EUR voor elke bijkomende km/u;

Voor snelheidsovertredingen op andere wegen betaalt u:

 • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 EUR;
 • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u : 53 EUR + 6 EUR voor elke bijkomende km/u.
C. Alcoholgerelateerde inbreuken.
 • Alcoholconcentratie tussen 0,09 mg/I AUL en 0,22 mg UAL.

Voorbeeld: de maximaal toegelaten alcoholconcentratie voor vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeur: boete van 105 EUR.

 • Alcoholconcentratie tussen 0,22 mg/l AUL en 0,35 mg/l AUL.

Voorbeeld: de “lichte alcoholintoxicatie” – tussen 0,5 en 0,8 promille: boete van 179 EUR.

 • Zwaardere gevallen van alcoholconcentratie.

In geval van zwaardere alcoholintoxicatie (meer dan 0,35 mg/l UAL of meer dan 0,8 promille) zal men de bestuurder steeds dagvaarden voor de Politierechtbank.

D. Uitsluitingen van de onmiddellijke inning.

In een aantal gevallen is de mogelijkheid tot onmiddellijke inning uitgesloten op basis van een wettelijke bepaling:

 • Indien er schade aan derden wordt toegebracht;
 • Indien de overtreder nog geen 18 jaar oud is;
 • Wanneer de snelheidsbeperking met méér dan 40 km/u werd overschreden (buiten de bebouwde kom);
 • Wanneer de snelheidsbeperking met méér dan 30 km/u werd overschreden (binnen de bebouwde kom);
 • Wanneer een overtreding van de derde graad wordt vastgesteld, samen met nog een andere overtreding;
 • Wanneer het te betalen bedrag meer dan 347,00 EUR bedraagt. Opgelet: met de te betalen bedragen voor inbreuken op de wetgeving rond alcohol in het verkeer wordt geen rekening gehouden ter bepaling of dit bedrag overschreden werd. Deze inbreuken worden afgehandeld met een afzonderlijke onmiddellijke inning.

In de gevallen waarin een onmiddellijk inning wel mogelijk is, zal het al dan niet voorstellen van een onmiddellijk inning (en eventuele minnelijke schikking) in concreto nog steeds afhangen van de politiezone en het gerechtelijk arrondissement waarin de overtreding is gebeurd!

Lokaal kunnen er nog steeds verschillen zijn in de wijze waarop men bepaalde inbreuken aanpakt. Zo zal het negeren van het rode licht in bepaalde arrondissementen steeds aanleiding geven tot een dagvaarding voor de Poltierechtbank, en in andere arrondissmenten slechts een boete opleveren...

3. De minnelijke schikking.

Indien u de onmiddellijk inning niet betaalt binnen de 10 dagen na ontvangst ervan (in de praktijk bedraagt deze termijn eerder 30 dagen omwille van een buffer in het informaticasysteem) zal u nog een herinnering toegestuurd krijgen met een nieuwe betalingstermijn van 10 dagen. Afbetalingen zijn niet mogelijk omwille van de korte verjaringstermijnen.

Indien u ook na de herinnering niet betaalt zal u van het Parket van de Procureur Des Konings een minnelijke schikking toegestuurd krijgen (= VSBG: verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom). Voor de betaling van de minnelijke schikking beschikt u over een termijn van 20 dagen. Men zal u wél een bijkomende kost aanrekenen waardoor het bedrag opzichtens de onmiddellijke inning verhoogd wordt met +/- 33% ! Men stuurt u ook géén nieuwe herinnering meer toe..

4. Het betalingsbevel.

Indien u de minnelijke schikking niet betaalde werd u vroeger steeds gedagvaard voor de bevoegde Rechtbank, ook als u de inbreuk niet betwistte, bijvoorbeeld indien u door een vergetelheid niet had betaald. Met de invoering van het betalingsbevel is het niet langer noodzakelijk voor het Parket om de bestuurder te dagvaarden voor de Politierechtbank om een veroordeling te bekomen. Het kan nog steeds, maar het moet niet meer.

Na niet-betaling van de minnelijke schikking zal het Parket van de Procureur Des Konings een bevel tot betalen opmaken. Dit betalingsbevel zal men u bezorgen via gerechtsbrief (= aangetekende brief) waarna u 30 dagen de tijd heeft om tot betaling over gaan.

Indien u niet betaalt binnen de 30 dagen zal het betalingsbevel uitvoerbaar worden en zal men het overmaken aan de FOD FINANCIEN die het ten uitvoer zullen leggen (inhouding op belastingen, beslag door gerechtsdeurwaarder, …). Men zal opnieuw een bijkomende kost aanrekenen waardoor het te betalen +/- 35% meer zal bedragen dan de minnelijke schikking (die op haar beurt al 33% meer bedroeg dan de onmiddellijk inning).

De concrete te betalen boetes bedragen:

Bij overtredingen van de 3e graad zal u bovenop de te betalen som ook nog een bijdrage moeten betalen van 200,00 EUR in het Slachtofferfonds. Er kan u in deze procedure uiteraard géén rijverbod opgelegd worden, maar enkel een geldboete.

Momenteel (zomer 2018) zijn er nog geen bevelen tot betalen gemaakt en ten uitvoer gelegd omdat de praktische inwerkingtreding nog niet op punt staat. De niet betaalde boetes zal men “on-hold” zetten tot de praktische inwerkingtreding van het betalingsbevel. Normaliter zal het bevel tot betalen binnenkort (najaar 2018) worden ontplooid.

5. Hoe de onmiddellijk inning betwisten?

U heeft - gelukkig maar ! - wel verschillende mogelijkheden om verweer te voeren vanaf de ontvangst van het PV met de vraag tot betalen. Op de website van www.verkeersboeten.be kan u 2 betwistingsformulieren terugvinden:

 • Een formulier inzake betwisting op de persoon: als u meent dat iemand anders met uw voertuig reed en de overtreding heeft begaan:
  • Wordt dit aanvaard, dan zal het dossier op de andere bestuurder worden geplaatst, tenzij deze betwist. Het Parket zal dan allicht de zaak voor de Rechtbank brengen.
 • Een formulier inzake betwisting op de feiten: als u de feiten betwist of als u de aandacht wil vestigen op een bepaalde bijzonderheid:
  • Het Parket zal uw betwisting onderzoeken en u zijn beslissing melden. Het kan beslissen om hetzij te seponeren, hetzij te dagvaarden, hetzij de procedure verder te zetten.

U moet de formulieren afdrukken en per post opsturen (naar BPOST)! Niettegenstaande een groot gedeelte van de procedure digitaal en automatisch verloopt werd toch beslist om de mogelijkheid tot betwisting hiervan uit te sluiten… Ook indien u een foto van de feiten wenst op te vragen (bijvoorbeeld bij een snelheidsovertreding) dien u het formulier inzake betwisting op de feiten af te drukken, in te vullen en op te sturen. Het Parket zal u dan contacteren en u de mogelijkheid geven het dossier en de foto ter plaatse bij het Parket na te kijken.

6. Beroep aantekenen tegen het bevel tot betalen?

Door de invoering van deze procedure zullen de eerder kleine inbreuken niet meer automatisch voorgelegd worden aan de Politierechter.  U  zal zelf het initiatief moeten nemen om de zaak te laten beoordelen door de Politierechter!

Indien u een bevel tot betalen ontvangt dat u wenst te betwisten (ongeacht of u voordien een betwistingsformulier heeft verzonden) dient u een verzoekschrift neer te leggen bij de Politierechtbank binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan (of indien u bewijst dat u binnen deze termijn geen kennis had van het bevel, binnen de 15 dagen vanaf de kennisname ervan).

Na de neerlegging van het verzoekschrift maakt het Parket een materieel dossier op met daarin o.m. het Proces-Verbaal en de briefwisseling.  Ook het strafregister zit in dit dossier.  Dit betekent dat men in de automatische procedure géén rekening houdt met het strafrechtelijke verleden van de bestuurder. Door het toevoegen van het strafregister kan de Politierechter u zwaarder straffen en kan hij toepassing maken van een specifiek herhalingsregime. Ook zal het Parket nagaan of u geen andere inbreuken heeft gepleegd en kan u hiervoor bijkomend laten dagvaarden (bijvoorbeeld indien u reed tijdens een rijverbod, zonder verzekering …).

Ten slotte kan de Politierechter de bestuurder (indien wettelijk mogelijk) eventueel ook een rijverbod geven, hetgeen niet mogelijk is de automatische procedure.

Het aantekenen van beroep is dus niet zonder risico!

7. En wat met vennootschappen en andere rechtspersonen?

Al hetgeen hierboven werd uiteengezet heeft enkel betrekking op overtredingen begaan door voertuigen ingeschreven op naam van "natuurlijke personen”.

Voor overtredingen begaan met een voertuig  van een rechtspersoon (BVBA, NV, VOF, VZW, …) vertoont de procedure enkele verschillen.

A. Brief met vraag om inlichtingen

Samen met het P.V. en de vraag tot betaling van de verkeersboete zal men ook een brief sturen met de vraag om binnen de 10 dagen te betalen of de identiteit van de bestuurder mee te delen (indien men deze bij de vaststelling van de overtreding niet kon identificeren). De rechtspersoon is verplicht deze identiteit mee te delen en zal dit ook per post moeten doen.

B. Géén minnelijke schikking of bevel tot betalen

Indien men de boete niet betaalt zal nog een bijkomende termijn van 10 dagen gegeven vanaf de ontvangst van de herinnering. Betaalt men de boete niet en deelt men de identiteit van de bestuurder niet mee, dan zal men de verantwoordelijke van de rechtspersoon dagvaarden wegens inbreuk op art. 67ter van de Wegverkeerswet. Betaalt men de boete wél en deelt men de identiteit van de bestuurder niet mee, dan zal er allicht geen dagvaarding volgen.  De conclusie is dat de Overheid tevreden is, zo lang u maar betaalt…

Anderen lazen ook