Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

01/03/2020

Hoe besliste de Politierechtbank van Oudenaarde over een overschrijding van de snelheid met meer dan 40km/u?

131 km/u in plaats van 90km/u gereden.

Op een baan met een toegelaten snelheid van 90 km/u begaat een bestuurder een ernstige snelheidsovertreding.

Hij ontvangt een proces-verbaal waaruit blijkt dat zijn snelheid maar liefst 140 km/u bedroeg (na correctie nog 131,60 km/u).

Niettegenstaande de toegelaten snelheid met meer dan 40 km/u werd overschreden, werd aan de bestuurder een voorstel voor een sensibiliseringscursus toegestuurd.

De bestuurder kon echter op dit aanbod niet ingaan omwille van familiale redenen en omwille van de zeer hoge kostprijs die hieraan verbonden was. Bovendien leidt het volgen van deze cursus niet tot een vrijspraak, maar hoogstens tot een eventuele vermindering van de straf.

Gedagvaard voor de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Oudenaarde.

De bestuurder werd uiteindelijk gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende  verkeersinbreuk:

als weggebruiker of bestuurder van een voertuig op de  openbare weg, buiten een bebouwde kom, nagelaten te hebben zich te gedragen naar de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen, regelmatig naar de vorm, voldoende zichtbaar en overeenkomstig de voorschriften van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer aangebracht, namelijk: het verkeersbord C43 met de vermelding 90 km/u, de daarbij maximum toegelaten snelheid te hebben overschreden, te weten aan een gecorrigeerde snelheid van 131,60 km/u gereden te hebben (vastgestelde snelheid 140 km/u) (art. 5 en 68 Wegcode; art. 29§3 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968)

De uitspraak van de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Oudenaarde?

De bestuurder werd veroordeeld tot :

  • Een geldboete van 40,00 EUR X 8 = 320,00 EUR effectief.
  • Een rijverbod van 15 dagen.

De bestuurder werd ook veroordeeld tot een bijdrage van 200,00 EUR in het Slachtofferfonds, zijnde een verplichte (administratieve) bijdrage die de Politierechter dient op te leggen van zodra men veroordeeld werd tot een geldboete vanaf 26,00 EUR (x 8).

De bestuurder werd tenslotte ook nog veroordeeld tot een bijdrage in het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 20,00 EUR en tot de gerechtskosten (kosten van dagvaarding, deskundige e.d.) die +/- 100,00 EUR bedragen. Deze gerechtskosten worden normaal gezien terugbetaald aan de bestuurder door de verzekeringsmaatschappij van zodra deze alles betaald heeft.