Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Verkeerszaken.be

versie 01.06.2017

1. Definities

Voor de toepassing van deze voorwaarden, wordt verstaan onder:

Verkeerszaken.be: Wanted Law Sint-Niklaas BV, KBO 0446.143.184 met maatschappelijke zetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Van Havermaetstraat 36.  Verkeerszaken.be is een handelsbenaming en eigendom van Wanted Law Sint-Niklaas BV.

Client: Elke persoon die via www.verkeerszaken.be een beroep doet op de diensten van Wanted Law Sint-Niklaas.

Website: www.verkeerszaken.be

Diensten: de Diensten die Verkeerszaken.be aanbiedt aan haar cliënten.

Vergoeding: de door verkeerszaken.be aangerekende vergoeding voor de door haar geleverde Diensten, bestaande uit ereloon, kantoorkosten en in voorkomend geval voorgeschoten uitgaven, meer de verschuldigde BTW.

Niet-gedekte strafrechtelijke vervolging: een strafrechtelijk vervolging voor een Belgische Politierechtbank (of rechtscollege in graad van beroep) waarvoor ofwel geen rechtsbijstandsverzekering werd afgesloten, of waarvoor de rechtsbijstandsverzekeraar geen dekking verleent, ongeacht de oorzaak (niet gedekte vervolging, laattijdige aangifte, ….).

Openingsuren: de openingsuren van Verkeerszaken.be:  van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.  Gesloten tijdens de weekends en tijdens de wettelijke feestdagen.

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de Diensten die Verkeerszaken.be ter beschikking stelt aan haar cliënten via haar Website.

Door het aanvinken van het daartoe bestemde vakje bij het overzenden van de gegevens van de Cliënt, verklaart de Cliënt kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze uitdrukkelijk te hebben aanvaard.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden hun geldigheid behouden.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst tussen cliënt en Verkeerszaken.be

Behoudens andersluidende afspraken, komt de overeenkomst van dienstverlening tussen de Cliënt en Verkeerszaken.be slechts tot stand, nadat Verkeerszaken.be het dossier van de cliënt schriftelijk heeft aanvaard via e-mail.

Aanvaarding van het dossier geschiedt door een e-mail uitgaande van Verkeerszaken.be aan de Cliënt, waarin Verkeerszaken.be uitdrukkelijk bevestigt de Diensten te zullen uitvoeren.

In geen geval doet het louter overzenden via de Website van welke stukken dan ook de overeenkomst van dienstverlening tot stand komen, noch kan de loutere ontvangstbevestiging van de stukken aanzien worden als een aanvaarding van het dossier.

4. Diensten van Verkeerszaken.be

Verkeerszaken.be verbindt zich tot de volgende Diensten:

4.1 Aangifte van de strafrechtelijke vervolging aan verzekeringstussenpersoon en/of rechtstreeks aan  rechtsbijstandsverzekering.

Mits tijdige mededeling van de contactgegevens verbindt Verkeerszaken.be zich ertoe om in opdracht van de Cliënt de strafrechtelijke vervolging aan de verzekeringstussenpersoon en/of rechtsbijstandsverzekeraar aan te geven.

4.2 Strafrechtelijk verweer.

Verkeerszaken.be verbindt zich ertoe naar best vermogen en in samenspraak met de Cliënt diens strafrechtelijke verdediging te voeren wanneer de Cliënt vervolgd wordt voor (een) misdrij(f)ven die onder de bevoegdheid vallen van de Belgische Politierechtbanken en de rechtscolleges zetelend in graad van beroep tegen de vonnissen van de Politierechtbanken.
In de strafrechtelijke verdediging zit onder meer maar niet uitsluitend inbegrepen: inzage van het strafdossier, persoonlijk overleg met de Cliënt, strategiebepaling, pleiten, rapportage, adviesverlening mbt de rechtsmiddelen en de uitvoering van de opgelegde straffen.  Verkeerszaken zal in voorkomend geval ook de BA-verzekeraar verwittigen indien diens belangen in het geding betrokken zijn.

5. Verplichtingen van de Cliënt

5.1 Verschaffen van inlichtingen

Opdat de advocaten van Verkeerszaken.be de hen toevertrouwde Diensten als naar behoren kan vervullen, verbindt de cliënt zich ertoe op eerste verzoek alle inlichtingen te verschaffen nodig voor een correcte strafrechtelijke verdediging en voor de aangifte van het dossier bij zijn rechtsbijstandsverzekeraar en/of verzekeringstussenpersoon. Indien de Cliënt nalaat of weigert om deze informatie te verstrekken, zal Verkeerszaken.be gerechtigd zijn naar eigen keuze haar Diensten eenzijdig stop te zetten, zonder dat de Cliënt hiervoor enig verhaal kan instellen lastens Verkeerszaken.be, dan wel haar prestaties aanrekenen aan de Cliënt volgens de tarieven bepaald in deze algemene voorwaarden.

5.2 Betaling van de vaste vergoeding

Onder de voorwaarde dat 1. de strafrechtelijke vervolging van de Cliënt niet gedekt is door een rechtsbijstandsverzekering of 2. de Cliënt nalaat de contactgegevens van haar rechtsbijstandsverzekeraar mee te delen aan Verkeerszaken.be waardoor de strafrechtelijke vervolging niet tijdig kan worden aangegeven en deze niet gedekt is, verklaart de Cliënt zich akkoord om op eerste verzoek de bij artikel 6 van deze algemene voorwaarden bepaalde vergoeding te betalen aan Verkeerszaken.be.

Verkeerszaken.be behoudt zich het recht voor voorschotten in rekening te brengen.

6. Vergoeding

6.1

De Diensten die verkeerszaken.be aanbiedt zijn voor de Cliënt steeds gratis, op voorwaarde dat de Diensten gedekt zijn door een rechtsgeldige rechtsbijstandsverzekering. Verkeerszaken.be rekent voor de door haar geleverde Diensten een Vergoeding aan, die overeenkomstig de geldende BTW-richtlijnen moet gefactureerd worden op naam van de Cliënt of de verzekeringsnemer.  De factuur wordt steeds rechtstreeks aangeboden aan de rechtsbijstandsverzekeraar, zodat de Cliënt nooit zal moeten instaan voor de betaling van deze Vergoeding. Wanneer de verzekeringsnemer echter BTW-plichtig is, zal deze gehouden zijn de op de Vergoeding verschuldigde BTW te betalen, vermits de rechtsbijstandsverzekeraars bij BTW-plichtige verzekeringsnemers de verschuldigde BTW niet betalen omdat de BTW-plichtige verzekeringsnemers de betaalde BTW kunnen recupereren in hun BTW-aangifte.

6.2

In geval van een Niet-gedekte strafrechtelijke vervolging, zal verkeerszaken.be aan de Cliënt een vrijblijvend voorstel van vaste Vergoeding overmaken, BTW inbegrepen, per aanleg, rekening houdende met de inbreuken waarvoor de Client vervolgd wordt.  Het staat de Cliënt vrij dit vergoedingsvoorstel al dan niet te aanvaarden.

6.3

Verkeerszaken.be controleert voor iedereen kosteloos of de aan haar gevraagde Diensten vallen onder de dekking van een rechtsgeldige rechtsbijstandsverzekering.

6.4. Burgerlijk verweer.

Het verweer tegen de burgerlijke vordering of de afhandeling van de burgerlijke belangen is niet inbegrepen in de prijs. Wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid van de Cliënt verzekerd is, zal Verkeerszaken echter de BA-verzekeraar verwittigen en alle informatie bezorgen m.b.t. de stand van de procedure.  In onderling overleg en tegen nader te bepalen voorwaarden kan Verkeerszaken.be ook de burgerlijke belangen behartigen van de Cliënt indien diens burgerlijke aansprakelijkheid niet verzekerd is.

6.5. Regresvordering van de verzekeraar.

Het verweer tegen de regresvordering ingesteld door de verzekeraar is niet inbegrepen in de prijs. In onderling overleg en tegen nader te bepalen voorwaarden kan Verkeerszaken.be ook de belangen van de Cliënt behartigen inzake het verweer tegen een dergelijke regresvordering.  Ook kan Verkeerszaken.be navragen of dit verweer onder de dekking van de rechtsbijstandsverzekering valt.

7. Betaling van de Vergoeding

(enkel van toepassing in geval van een Niet-gedekte strafrechtelijke vervolging én de Cliënt het vergoedingsvoorstel van verkeerszaken.be heeft aanvaard).

Verkeerszaken.be kan voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak een voorschot factureren.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag, netto, zonder korting contant te Sint-Niklaas.

Op elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn berekend volgens de interestvoet bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 10 %, bovenop een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand factuurbedrag, Btw inbegrepen.

8. Aansprakelijkheid en verzekering

De advocaten van Verkeerszaken.be zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1.250.000, 00 EUR.

De Cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij in voorkomend geval zou lijden ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat, beperkt wordt tot het bedrag waarvoor de advocaat verzekerd is.  Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet.

9. Beëindiging van de overeenkomst

De Cliënt kan op elk ogenblik en zonder motivatie de overeenkomst beëindigen mits Verkeerszaken.be daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen via aangetekend schrijven op het adres van Verkeerszaken.be: Van Havermaetstraat 36, 9100 Sint-Niklaas.  In dit geval is de cliënt de prestaties en kosten verschuldigd tot en met de beëindiging van de overeenkomst.

Op eerste verzoek zal Verkeerszaken.be aan de Cliënt eventuele originele stukken van het dossier terugbezorgen.

Verkeerszaken.be kan eveneens op elk ogenblik en zonder motivatie een einde maken aan de overeenkomst, door de Cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.  Voor de bepaling van het ogenblik waarop de advocaat zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheden van de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

Redenen waarom de advocaat de overeenkomst kan beëindigen zijn o.m. maar niet uitsluitend:

  • wanneer de advocaat van oordeel is dat de wijze waarop de behartiging van de belangen van de Cliënt dienen te worden gevoerd, niet verenigbaar is met de deontologische regels of met de overtuiging van de advocaat;
  • bij niet tijdige betaling van de gevraagde provisies of tussentijdse afrekeningen, na hiertoe aangetekend aangemaand geweest te zijn;
  • wanneer partijen het niet eens zijn omtrent de te volgen werkwijze of de aanpak van het dossier.

10. Inhoud website

Verkeerszaken.be besteedt de grootste zorg aan de inhoud van haar Website zonder echter de juistheid van de informatie daarop te kunnen garanderen.  De Cliënt is eveneens bewust dat de voorgestelde informatie vatbaar is voor wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking.

11. Intellectuele Rechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de diensten en/of met betrekking tot de internetsite zijn eigendom van Verkeerszaken.be. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan alle (a) auteursrechten, portretrechten, patenten, databankrechten en rechten met betrekking tot handelsmerken, ontwerpen, knowhow en bedrijfsgeheim (al dan niet geregistreerd); (b) aanvragen voor registratie, en het recht om een registratie aan te vragen, voor om het even welk van die rechten; en (c) alle andere intellectuele eigendomsrechten en equivalente of soortgelijke vormen van bescherming die om het even waar ter wereld bestaan.

De huidige databank is eigendom van Verkeerszaken.be. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze digitale uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Verkeerszaken.be.

De inhoud van deze databank alsook de door opzoekingen verkregen informatie mag enkel gehanteerd worden voor persoonlijk gebruik. Op generlei wijze mag deze informatie gebruikt worden voor commerciële doelstellingen zoals mailings, de aanleg van gegevensbestanden, enz. In geval van schending van deze bepaling behoudt Verkeerszaken.be zich het recht voor om hiervoor een schadevergoeding te vorderen.

Elke kopie, publicatie, reproductie of andere exploitatie, ongeacht de wijze of de vorm ervan, van de databank en weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de diensten en/of met  betrekking tot de internetsite is strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van de Verkeerszaken.be. De registratie en de import van de informatie van de website van Verkeerszaken.be alsook van aanverwante diensten in een databank zijn uitdrukkelijk verboden. Een bepaald aantal gebruikte benamingen, tekens en logo’s op deze site (onder andere de benaming Verkeerszaken.be) zijn beschermde merken.

12. Privacy

Verkeerszaken.be verbindt zich er toe alle persoonlijke gegevens die de Cliënt haar verstrekt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid te behandelen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens van de Cliënt zullen uitsluitend worden gebruikt om communicaties van Verkeerszaken.be toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van de Diensten mogelijk te maken.

Indien de Cliënt hiermee voorafgaandelijk expliciet instemt, kan Verkeerszaken.be hem tevens commerciële boodschappen versturen. De Cliënt kan steeds Verkeerszaken.be meedelen, via eenvoudige kennisgeving, dat hij geen verdere commerciële boodschappen wenst te ontvangen.

De Cliënt kan zijn gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat Verkeerszaken.be zijn gegevens niet verder gebruikt.

13. Toepasselijke wetgeving - bevoegde rechter

De Algemene Voorwaarden en, behoudens andersluidende overeenkomst, alle rechten en verplichtingen van de Cliënt worden beheerst door het Belgisch recht.

Behoudens afwijkende dwingende wettelijke bepalingen zijn de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde, territoriaal bevoegd.