Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

FAQ

Veelgestelde vragen

Uw rechten en plichten

Waartoe verbindt verkeerszaken.be zich?

Verkeerszaken.be wil de cliënt met raad en daad bijstaan. Verkeerszaken.be engageert zich om mits akkoord van de cliënt de dagvaarding aan de rechtsbijstandsverzekeraar over te maken, zodat de diensten van verkeerszaken.be voor de cliënt kosteloos worden. Verkeerszaken.be verbindt zich ertoe om de cliënt naar best vermogen te verdedigen voor de Politierechtbank, wanneer de cliënt strafrechtelijk wordt vervolgd voor een Belgische Politierechtbank (of een rechtscollege zetelend in graad van beroep).

Welke inlichtingen dient de cliënt te verschaffen aan verkeerszaken.be?

Wij vragen aan de cliënt om alle inlichtingen te verschaffen die nodig zijn om de zaak aan te geven aan de rechtsbijstandsverzekeraar, en om de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te kunnen verdedigen.

Bent u als cliënt verplicht een vergoeding te betalen aan verkeerszaken.be?

Neen, de diensten die verkeerszaken.be aanbiedt zijn voor de cliënt steeds gratis, op voorwaarde dat de strafrechtelijke verdediging gedekt is door een rechtsgeldige rechtsbijstandsverzekering.

De meeste autoverzekeringen voorzien in een onderdeel “rechtsbijstand”. Deze geeft u het recht een beroep te doen op een advocaat van uw keuze. De verzekering betaalt de advocaat die voor u uw belangen zal behartigen wanneer u voor de Politierechtbank wordt gedagvaard.

Wat als ik geen verzekering heb die de vergoeding van verkeerszaken.be betaalt?

In dat geval stelt verkeerszaken.be aan de cliënt vrijblijvend een vaste prijs voor, BTW inbegrepen. De cliënt beslist volledig vrij om dit voorstel te aanvaarden of te weigeren. Verkeerszaken.be zal voor iedereen altijd kosteloos nagaan of de zaak gedekt wordt door een verzekering of niet.

Financieel

Wat kosten de diensten van verkeerszaken.be?

De diensten die verkeerszaken.be levert zijn voor de cliënt steeds gratis, op voorwaarde dat ze gedekt zijn door een rechtsgeldige rechtsbijstandsverzekering. Is dit niet het geval, dan stelt verkeerszaken.be vrijblijvend een vaste prijs voor, BTW inbegrepen. De cliënt beslist volledig vrij om dit voorstel te aanvaarden of te weigeren. Verkeerszaken.be zal voor iedereen altijd kosteloos nagaan of de zaak gedekt wordt door een verzekering of niet.

Aan wie factureert verkeerszaken.be?

Verkeerszaken.be factureert haar diensten volgens de geldende BTW-richtlijnen op naam van de cliënt of de verzekeringsnemer. De factuur wordt steeds rechtstreeks aangeboden aan de rechtsbijstandsverzekeraar, zodat de cliënt nooit zal moeten instaan voor de betaling.

Wanneer de cliënt of de verzekeringsnemer BTW-plichtig is, zal de verzekeringsnemer gehouden zijn de op de vergoeding verschuldigde BTW te betalen, vermits de rechtsbijstandsverzekeraar de verschuldigde BTW niet betaalt wanneer de verzekeringsnemer BTW-plichtig is en deze de BTW kan recupereren.

In geval van een niet-gedekte strafrechtelijke vervolging wordt de factuur, mits voorafgaandelijk akkoord tussen partijen, steeds opgemaakt op naam van de Cliënt en aan deze overgemaakt ter betaling.

Overige vragen

Pleit verkeerszaken.be overal in België?

Voorlopig pleiten de advocaten van verkeerszaken.be zelf enkel in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig).  Als u bent gedagvaard voor een Politierechtbank in Wallonië, kan u ook bij ons terecht, maar het pleiten van de zaak  besteden wij dan - in overleg met u - uit aan een franstalige advocaat ter plaatse die in onze naam de zaak zal pleiten.  Verkeerszaken.be geeft in dergelijke gevallen dezelfde kwaliteitsgarantie als voor haar eigen advocaten.  

Vanaf wanneer is er een overeenkomst tussen de cliënt en verkeerszaken.be?

De overeenkomst van dienstverlening tussen de cliënt en verkeerszaken.be komt slechts tot stand, nadat verkeerszaken.be het dossier van de cliënt schriftelijk heeft aanvaard. Aanvaarding van het dossier geschiedt door een e-mail uitgaande van verkeerszaken.be aan de Cliënt, waarin verkeerszaken.be uitdrukkelijk bevestigt de diensten te zullen uitvoeren. In geen geval doet het louter overzenden via de Website van welke stukken dan ook de overeenkomst van dienstverlening tot stand komen, noch kan de loutere ontvangstbevestiging van de stukken aanzien worden als een aanvaarding van het dossier.

Kan ik mijn overeenkomst met verkeerszaken.be beëindigen?

U kan steeds op elk ogenblik en zonder motivatie de overeenkomst beëindigen mits verkeerszaken.be daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen ofwel via aangetekend schrijven op het adres van verkeerszaken.be: Van Havermaetstraat 36, 9100 Sint-Niklaas, of via e-mail op het adres info@verkeerszaken.be. In dit geval factureert verkeerszaken.be de prestaties tot en met de beëindiging van de overeenkomst.