Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

26/06/2017

Hoe besliste de Politierechtbank van Mechelen over telefoneren achter het stuur en alcoholintoxicatie?

Op een zonnige avond bemerkt de politie een bestuurder die in zijn wagen aan het bellen is terwijl hij voor het rood licht aan het wachten is. De bestuurder wordt aan de kant gezet en verklaart dat hij opgebeld werd door zijn vriendin. Hij dacht het telefoontje te mogen aannemen omdat hij toch “voor het rood stond”. Omdat de Politie een alcoholgeur opmerkt in de wagen, wordt de bestuurder onderworpen aan een alcoholcontrole. De bestuurder test positief voor alcohol. Zijn rijbewijs wordt onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

Vermits uit het verleden van de bestuurder bleek dat hij voor dergelijke feiten reeds veroordeeld werd, beslist het Parket om een deskundige aan te stellen om de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de bestuurder na te gaan. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een alcoholverslaving, zal dit gevolgen hebben voor de geschiktheid van de man om een voertuig te besturen.

Na onderzoek acht de deskundige de bestuurder zowel lichamelijk als geestelijke geschikt. Zijn rijbewijs wordt daarom niet voor een langere periode ingehouden.

Gedagvaard voor de Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Mechelen

De bestuurder werd gedagvaard voor de Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Mechelen voor de volgende verkeersinbreuken:

  • A. "als bestuurder van een voertuig op de openbare weg gebruik te hebben gemaakt van een draagbare telefoon die hij in de hand hield, wanneer zijn voertuig niet stil stond of geparkeerd was (art. 8.4 van het KB van 1 december 1975; art. 29§1 lid 3 en 38§1.3° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer – KB tot coördinatie van 16 maart 1968)"
  • B. "op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd, of een bestuurder te hebben begeleid met het oog op scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,.35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht heeft gemeten of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed heeft aangegeven, terwijl het misdrijf aan zijn/haar persoonlijk toedoen te wijten is (art. 34§2.1° en 38§1.1° Wegverkeerswet)"

In de dagvaardingen werden de volgende twee verzwarende omstandigheden vermeld:

  • Met de omstandigheid dat de overtreding begaan werd binnen drie jaar na een in kracht van gewijsde gegane veroordeling met toepassing van art 34 §2, 35, 37bis§1 (art. 36, al.1 Wegverkeerswet)
  • Met de omstandigheid dat de overtreding begaan werd in de periode van drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de overtredingen bedoeld in de artikelen 29, §1, eerste lid, 29,§3 derde lid, 30, §§1, 2, en 3, 33§§1 en 2, 34§2, 35, 37, 37bis§1, 48, of 62bis Wegverkeerswet (art. 38§6, lid 1 Wegverkeerswet).
Wat besliste de Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Mechelen?

De Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Mechelen veroordeelde de man voor A (= gsm achter het stuur) tot een geldboete van 120,00 EUR. Voor tenlastelegging B (= alcoholintoxicatie in staat van herhaling) werd de bestuurder veroordeeld tot een geldboete van 3.000,00 EUR en een rijverbod van 120 dagen, verminderd met de periode van onmiddellijke intrekking (= 15 dagen). Het rijverbod bedraagt aldus effectief 105 dagen.

Het herstel in het recht tot sturen werd bovendien afhankelijk gemaakt van het slagen voor het theoretisch en praktisch examen en het slagen voor de medische en psychologische proeven.

Ten slotte diende de bestuurder nog de kosten te betalen, nl. 200,00 EUR als bijdrage in het Slachtofferfonds en de gerechtskosten (+/- 400,00 EUR).