Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

Over verkeerszaken.be

Hoe werkt het?

1. Scan & upload

U kan uw PV of dagvaarding eenvoudig doorsturen naar verkeerszaken.be via uw computer of elk ander mobiel toestel dmv een scan of foto van uw documenten (jpg, jpeg, gif, pdf of zip bestand). Onze webapplicatie op de website maakt het mogelijk om uw bestanden (tot 16 MB) snel en gemakkelijk te uploaden en te versturen naar het team van verkeerszaken.be.

2. Bevestiging

Na het versturen van uw bestanden krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Één van onze advocaten contacteert u vervolgens zo spoedig mogelijk om uw dossier te bespreken.  Indien u tijdens de kantooruren de documenten overmaakt, reageren wij binnen de twee uur.  Indien u buiten de kantooruren de documenten overmaakt, reageren wij uiterlijk de volgende dag binnen de twee uren vanaf de start van de werkdag.

3. Persoonlijk contact

Wij contacteren u snel voor een persoonlijk gesprek. Wij zorgen ook voor aangifte bij uw makelaar of verzekeraar.

Wanneer wij uw strafdossier hebben bestudeerd, contacteren wij u voor een grondige persoonlijke bespreking. U kiest een bespreking bij ons op kantoor of telefonisch:

  • we overlopen met u het verdere verloop van de procedure
  • we bepalen samen met u de strategie
  • we laten u weten welke straffen u kan verwachten
  • we beantwoorden graag al uw vragen

Wij bereiden uw verdediging met u grondig voor: wij kijken na welke documenten wij nog nodig hebben om voor te leggen aan de Politierechter (vb. plattegrond, foto’s, werksituatie, enz.), zodat deze over alle nodige informatie beschikt om uw zaak te beoordelen.

4. Resultaat

Uw raadsman van verkeerszaken.be pleit uw zaak op de zitting. Wij pleiten uw zaak zo goed mogelijk om een zo gunstig mogelijk resultaat te bekomen. Nog de dag zelf van de zitting bezorgen wij u een duidelijk schriftelijk rapport van het verloop van de zitting, met mededeling van de uitspraak, zo die er is, en de beroepsmogelijkheden.

Indien u wenst, staan wij u ook bij met raad en daad wanneer u een uitnodiging ontvangt ter betaling van de geldboete en de kosten, of wanneer u uitgenodigd wordt om uw rijbewijs in te leveren.

Onze garanties

Zonder kosten

Meestal heeft u bij uw autoverzekering ook gekozen voor een bijkomende rechtsbijstandsverzekering waardoor u recht heeft op  juridische hulp na een verkeersovertreding of schadegeval. Indien u dan een PV of dagvaarding ontvangt om te verschijnen voor de politierechtbank, betaalt de rechtsbijstandverzekering de gerechtskosten en het ereloon van onze advocaten.

Deze verzekering maakt het dus mogelijk om voor uw eigen rechten op te komen zonder hiervoor uw zelf gekozen advocaat of de gerechtskosten te moeten betalen!

Opgepast! Uw verzekeraar betaalt geen geldboetes of bijdragen.

Wanneer u geen rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, maakt verkeerszaken.be een vrijblijvend voorstel van vergoeding van onze diensten over. Het staat u vrij dit voorstel te aanvaarden of niet. Wij hanteren steeds vaste prijzen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Verkeerszaken.be controleert kosteloos en voor iedereen of er een rechtsbijstandsverzekering tussenkomt of niet.

Persoonlijke begeleiding

Elke raadsman binnen ons team is gespecialiseerd in het verkeersrecht. Wij pleiten kleine en grote verkeersovertredingen en schadegevallen zoals parkeerovertredingen, snelheidsovertredingen, rijden onder invloed van drank of drugs, spookrijden, vluchtmisdrijven,  verkeersagressie, enz. over heel België.

Wij volgen uw dossier op en begeleiden u persoonlijk. Daarnaast bestuderen wij het strafdossier dat ter Griffie beschikbaar is en contacteren wij u voor een persoonlijke bespreking.  Naargelang uw wensen, kan deze bespreking telefonisch of bij ons op kantoor. We begeleiden u graag van begin tot einde.

100% veilig & discreet

Uw overgemaate gegevens worden vertrouwelijk en discreet behandeld door advocaten onderworpen aan het beroepsgeheim. Onze website gebruikt een SSL certificaat om uw gegevens te beschermen tijdens de overdracht er van.

Veelgestelde vragen

Uw rechten en plichten

Waartoe verbindt verkeerszaken.be zich?

Verkeerszaken.be wil de cliënt met raad en daad bijstaan. Verkeerszaken.be engageert zich om mits akkoord van de cliënt de dagvaarding aan de rechtsbijstandsverzekeraar over te maken, zodat de diensten van verkeerszaken.be voor de cliënt kosteloos worden. Verkeerszaken.be verbindt zich ertoe om de cliënt naar best vermogen te verdedigen voor de Politierechtbank, wanneer de cliënt strafrechtelijk wordt vervolgd voor een Belgische Politierechtbank (of een rechtscollege zetelend in graad van beroep).

Welke inlichtingen dient de cliënt te verschaffen aan verkeerszaken.be?

Wij vragen aan de cliënt om alle inlichtingen te verschaffen die nodig zijn om de zaak aan te geven aan de rechtsbijstandsverzekeraar, en om de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te kunnen verdedigen.

Bent u als cliënt verplicht een vergoeding te betalen aan verkeerszaken.be?

Neen, de diensten die verkeerszaken.be aanbiedt zijn voor de cliënt steeds gratis, op voorwaarde dat de strafrechtelijke verdediging gedekt is door een rechtsgeldige rechtsbijstandsverzekering.

De meeste autoverzekeringen voorzien in een onderdeel “rechtsbijstand”. Deze geeft u het recht een beroep te doen op een advocaat van uw keuze. De verzekering betaalt de advocaat die voor u uw belangen zal behartigen wanneer u voor de Politierechtbank wordt gedagvaard.

Wat als ik geen verzekering heb die de vergoeding van verkeerszaken.be betaalt?

In dat geval stelt verkeerszaken.be aan de cliënt vrijblijvend een vaste prijs voor, BTW inbegrepen. De cliënt beslist volledig vrij om dit voorstel te aanvaarden of te weigeren. Verkeerszaken.be zal voor iedereen altijd kosteloos nagaan of de zaak gedekt wordt door een verzekering of niet.

Financieel

Wat kosten de diensten van verkeerszaken.be?

De diensten die verkeerszaken.be levert zijn voor de cliënt steeds gratis, op voorwaarde dat ze gedekt zijn door een rechtsgeldige rechtsbijstandsverzekering. Is dit niet het geval, dan stelt verkeerszaken.be vrijblijvend een vaste prijs voor, BTW inbegrepen. De cliënt beslist volledig vrij om dit voorstel te aanvaarden of te weigeren. Verkeerszaken.be zal voor iedereen altijd kosteloos nagaan of de zaak gedekt wordt door een verzekering of niet.

Aan wie factureert verkeerszaken.be?

Verkeerszaken.be factureert haar diensten volgens de geldende BTW-richtlijnen op naam van de cliënt of de verzekeringsnemer. De factuur wordt steeds rechtstreeks aangeboden aan de rechtsbijstandsverzekeraar, zodat de cliënt nooit zal moeten instaan voor de betaling.

Wanneer de cliënt of de verzekeringsnemer BTW-plichtig is, zal de verzekeringsnemer gehouden zijn de op de vergoeding verschuldigde BTW te betalen, vermits de rechtsbijstandsverzekeraar de verschuldigde BTW niet betaalt wanneer de verzekeringsnemer BTW-plichtig is en deze de BTW kan recupereren.

In geval van een niet-gedekte strafrechtelijke vervolging wordt de factuur, mits voorafgaandelijk akkoord tussen partijen, steeds opgemaakt op naam van de Cliënt en aan deze overgemaakt ter betaling.

Overige vragen

Pleit verkeerszaken.be overal in België?

Voorlopig pleiten de advocaten van verkeerszaken.be zelf enkel in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig).  Als u bent gedagvaard voor een Politierechtbank in Wallonië, kan u ook bij ons terecht, maar het pleiten van de zaak  besteden wij dan - in overleg met u - uit aan een franstalige advocaat ter plaatse die in onze naam de zaak zal pleiten.  Verkeerszaken.be geeft in dergelijke gevallen dezelfde kwaliteitsgarantie als voor haar eigen advocaten.  

Vanaf wanneer is er een overeenkomst tussen de cliënt en verkeerszaken.be?

De overeenkomst van dienstverlening tussen de cliënt en verkeerszaken.be komt slechts tot stand, nadat verkeerszaken.be het dossier van de cliënt schriftelijk heeft aanvaard. Aanvaarding van het dossier geschiedt door een e-mail uitgaande van verkeerszaken.be aan de Cliënt, waarin verkeerszaken.be uitdrukkelijk bevestigt de diensten te zullen uitvoeren. In geen geval doet het louter overzenden via de Website van welke stukken dan ook de overeenkomst van dienstverlening tot stand komen, noch kan de loutere ontvangstbevestiging van de stukken aanzien worden als een aanvaarding van het dossier.

Kan ik mijn overeenkomst met verkeerszaken.be beëindigen?

U kan steeds op elk ogenblik en zonder motivatie de overeenkomst beëindigen mits verkeerszaken.be daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen ofwel via aangetekend schrijven op het adres van verkeerszaken.be: Van Havermaetstraat 36, 9100 Sint-Niklaas, of via e-mail op het adres info@verkeerszaken.be. In dit geval factureert verkeerszaken.be de prestaties tot en met de beëindiging van de overeenkomst.

Contact

Onze gegevens

Ons team van advocaten zijn specialisten in het verkeersrecht. Verkeerszaken.be maakt deel uit van Wanted Law Sint-Niklaas bv, KBO 0446.143.184 met maatschappelijke zetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Van Havermaetstraat 36. Verkeerszaken.be is een handelsbenaming en eigendom van Wanted Law Sint-Niklaas bv.

U kan ons contacteren via info@verkeerszaken.be, via ons chatvenster rechtsonder elke pagina of via telefoon op 03 776 94 98.