Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

01/11/2022

Het medisch onderzoek voor taxichauffeurs: wie, wat, waar?

Het medisch onderzoek voor taxichauffeurs: wie, wat, waar?

Het gebruik van taxidiensten blijft alsmaar aan populariteit winnen. Zij het als luchthavenvervoer of om met een gerust geweten een glaasje meer te drinken op een avondje uit, taxi’s zijn intussen een gevestigde waarde in onze samenleving. De vraag stelt zich wie daadwerkelijk taxichauffeur kan worden, en aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om dit beroep op een rechtsgeldige wijze te kunnen uitoefenen. Het antwoord vinden op deze vragen is niet altijd evident. Wij lijsten deze voorwaarden graag voor u op.

Wie kan het beroep van taxichauffeur uitoefenen?

Kan iedereen het beroep van taxichauffeur uitoefenen? In theorie wel, met dien verstande dat de volgende wettelijke voorwaarden voldaan zijn:

Als taxichauffeur moet u namelijk:

 • In het bezit zij van een rijbewijs auto’s (rijbewijs in categorie A1, A2, A, B of B+E)
 • In het bezit zijn van een ‘rijgeschiktheidsattest voor groep 2’ (art. 43 Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998)
Wat is een rijgeschiktheidsattest voor groep 2?

Dat u over een geldig rijbewijs moet beschikken om beroepsmatig personen te kunnen vervoeren spreekt voor zich, maar wat wordt precies bedoeld met een rijgeschiktheidsattest voor groep 2?

Het rijgeschiktheidsattest is een attest dat u verkrijgt na een medisch onderzoek dat bepaalt dat u lichamelijk, psychologisch en visueel in staat bent om veilig een voertuig te kunnen besturen. Dit attest is geldig voor een periode van 5 jaar (kan ingekort worden door de uitkerende arts) en is hernieuwbaar. U dient dus in elk geval om de vijf jaar over een nieuw rijgeschiktheidsattest te beschikken om het beroep van taxichauffeur te kunnen blijven uitoefenen.

Waaruit bestaat dit medisch onderzoek? Dit medisch onderzoek bestaat uit twee delen:

 • Een oogonderzoek bij een door u gekozen oogarts, op basis waarvan de oogarts een attest uitschrijft op basis waarvan u (al dan niet) visueel geschikt wordt verklaard om als taxichauffeur veilig het voertuig te besturen.  Dit attest mag maximum 3 maanden oud zijn voordat het medisch onderzoek plaatsvindt;
 • Een medisch onderzoek bij een erkende medische dienst, waarvoor u vooraf ter voorbereiding een eigen verklaring (vragenlijst) invult en afgeeft tijdens het onderzoek, waarvan u een model terugvindt op deze link.

Na het medisch onderzoek (dat voornamelijk bestaat uit een urinetest met het oog op het testen van glucose, eiwitten, bloed, hemoglobine en drugs) kan de arts een ‘rijgeschiktheidsattest voor groep 2’ afgeven. Het kan, met het oog op het verkrijgen van dit attest, nuttig zijn om alle medische verslagen waarover u zou beschikken die relevant kunnen zijn, eveneens mee te nemen naar het medisch onderzoek. 

Na het medisch onderzoek en het verkrijgen van het attest (voor zover dit ook werd afgegeven) kan u naar uw gemeente gaan voor een nieuw rijbewijs specifiek voor bezoldigd vervoer met rijbewijs A,B,C en D (groep 2)

Waar kan u terecht voor het medisch onderzoek?

Voor het medisch onderzoek kan u terecht bij twee soorten instanties:

 • Een erkende arbeidsgeneeskundige dienst, waarbij u ook in sommige terechtkunt voor het oogonderzoek. Hier kan u een lijst van erkende externe diensten terugvinden.
 • Een medisch centrum van de FOD Volksgezondheid (Medex). Hier kan u de lijst van medische centra terugvinden.

Op de website van de respectievelijke instanties vindt u alle informatie terug rond de aanvraag van een medisch onderzoek.

Wat bij ongeschiktheidsverklaring? Is er hoger beroep mogelijk?

In het geval de arts besluit tot de ongeschiktheid van de kandidaat of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen, kan de kandidaat beroep instellen bij de dienst waar het medisch onderzoek werd uitgevoerd per aangetekende brief binnen de 10 werkdagen na de betekening van deze beslissing van de arts. De kandidaat duidt in deze brief de arts aan die hem zal bijstaan, waarbij de erkende dienst van waaruit de beslissing volgde het dossier met de medische gegevens die de beslissing hebben gemotiveerd, overmaakt aan de door de kandidaat aangeduide arts.

Binnen de 10 werkdagen volgend op de mededeling van het dossier aan de arts, kan deze arts aangewezen door de kandidaat (art. 44, §2, lid 3 Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998):

 • 1° hetzij zijn akkoord betuigen met de beslissing; 
 • 2° hetzij een tegensprekelijke raadpleging vragen met de geneesheer die de beslissing heeft genomen of, bij verhindering, met zijn plaatsvervanger; 
 • 3° hetzij een rapport neerleggen waarin de argumenten die de beslissing motiveerden, weerlegd worden.

In geval van akkoord tussen de onderzoekende geneesheer en deze die door de verzoeker werd gekozen, wordt de beslissing dienovereenkomstig gehandhaafd of gewijzigd. 

Indien de twee geneesheren het onderling niet zijn, doet de hoofdgeneesheer van de Sociaal-Medische Rijksdienst of zijn gemachtigde, die de verzoeker nog niet heeft onderzocht tijdens het geneeskundig onderzoek of de tegensprekelijke raadpleging,  een arbitrageonderzoek . Bij dit arbitrageonderzoek mag de verzoeker zich laten bijstaan door de door hem gekozen geneesheer. (art. 44, §2, lid 4 en 5 Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998).

Wat met alcoholgebruik als taxichauffeur?

De vraag stelt zich of er strengere regels gelden ten aanzien van taxichauffeurs voor wat betreft alcoholgebruik.

Naast het feit dat alcoholgebruik ten zeerste af te raden is tijdens het besturen van een voertuig, zijn er ook effectief strengere regels voor taxichauffeurs, die terug te vinden zijn in art. 34, §3 Wegverkeerswet.

In tegenstelling tot gewone chauffeurs, is de maximaal toegestane alcoholconcentratie 0,08mg/l uitgeademde lucht of 0,2 promille in het bloed. Bij gewone chauffeurs, zijnde chauffeurs die niet beroepsmatig personen vervoeren (waaronder ook taxichauffeurs, die niet aan het werken zijn) is de maximaal toegestane alcoholconcentratie 0,21mg/l uitgeademde lucht of 0,5 promille in het bloed.

Let dus zeker op: als taxichauffeur overtreedt u dus veel sneller de wet bij alcoholgebruik dan gewone bestuurders.

Het valt ook niet weg te denken dat een politierechter, in het geval uw dossier voor de politierechtbank zou komen, het feit dat u tijdens het uitvoeren van de professionele activiteit geïntoxiceerd was zal beschouwen als verzwarende omstandigheden. De rechter zou in die zin dus strenger kunnen oordelen voor wat bijvoorbeeld de geldboete en een rijverbod betreft, maar ook voor wat het uitvoeren van bepaalde medische en psychologische onderzoeken betreft. 

Van zodra u deze testen moet doen wordt u immers geacht niet meer geschikt te zijn om te rijden, laat staan personen als taxichauffeur te vervoeren. U zal in die zin dan ook opnieuw het hierboven omschreven oog- en medisch onderzoek moeten ondergaan (alsook terug in het bezit zijn van uw rijbewijs) om terug een rijgeschiktheidsattest te verkrijgen. 

Wie heeft er naast de taxichauffeurs ook een medisch onderzoek nodig?

Niet enkel taxichauffeurs dienen een rijgeschiktheidsattest te kunnen voorleggen.  Heel wat professionele bestuurders moeten een medisch onderzoek doen vooraleer ze aan de slag kunnen in hun functie:

Alle bestuurders met een rijbewijs C, CE, D of DE, zoals bij voorbeeld vrachtwagenchauffeurs, maar ook bestuurders van mobilhomes van meer dan 3,5 ton.

Bestuurders met een rijbewijs A,B, B+E die deel uitmaken van ‘groep 2’, dewelke zijn:

 • autobus- en autocarbestuurders
 • taxichauffeurs
 • verhuurdiensten met chauffeur
 • ambulanciers
 • rijschoolinstructeurs
 • chauffeurs voor bezoldigd leerlingenvervoer