Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

10/12/2021

Hoe besliste de Politierechtbank van Sint-Niklaas over dronkenschap én alcoholintoxicatie na enkele cocktails?

Zomerse cocktails met nadelige gevolgen

Een bestuurster besluit na een lange werkdag langs te gaan bij een vriendin. Gelet op het stralende lenteweer drinken beide dames enkele cocktails bij de vriendin thuis. 

Rond middernacht besluit de bestuurster huiswaarts te rijden. Onderweg wordt zij evenwel staande gehouden door een lokale politiepatrouille, waarbij zij een positieve alcoholtest aflegt. Ook de tweede test na verloop van 15 minuten is positief.

Het rijbewijs van de bestuurster wordt onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Onderzoek naar dronkenschap

De bestuurster werd onderworpen aan enkele proeven om na te gaan of er sprake was van dronkenschap:

  • Zo sprak men in het pv dat de bestuurster een waggelende gang, maar stelt men daarna dat ze  perfect op een rechte lijn kon lopen en eveneens perfect een muntstuk kon oprapen…
  • De rekenproef werd perfect uitgevoerd en eveneens de schrijfproef leverde geen problemen op. Er was zelfs geen DT-fout te bespeuren
Gedagvaard voor de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Sint-Niklaas.

De bestuurster werd uiteindelijk gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende  verkeersinbreuken:

  1. op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd, of een bestuurder te hebben begeleid met het oog op scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht heeft gemeten of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed heeft aangegeven, namelijk een alcoholconcentratie van 0,74 mg/l, terwijl het misdrijf aan zijn/haar persoonlijk toedoen te wijten is (art. 34§2. 1° en 38§1 .1° Wegverkeerswet)
  2. op een openbare plaats, een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd, of een bestuurder te hebben begeleid met het oog op scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeerde of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen  (art. 35 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer)
De uitspraak van de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Sint-Niklaas?

De Politierechter heeft de bestuurster op basis van het ter zitting gevoerde pleidooi eerst en vooral vrijgesproken voor wat betreft tenlastelegging B, zijnde dronkenschap, hetgeen niet bewezen was.

Voor wat betreft de tenlastelegging A, zijnde alcoholintoxicatie, heeft de Politierechter de bestuurster vervolgens als volgt veroordeeld:

  • Een geldboete van 200,00 EUR X 8 = 1.600,00 EUR waarvan 100,00 EUR x 8  met uitstel werd toegekend zodat de effectief te betalen geldboete 100,00 EUR x 8 =  800,00 EUR bedraagt;
  • Een rijverbod van 1 maand, zijnde 30 dagen, evenwel nog verminderd met de periode van onmiddellijke intrekking zodat het effectieve rijverbod  15 dagen bedraagt

De Rechter heeft het herstel in het recht tot sturen daarenboven afhankelijk gemaakt van het slagen voor de medische proef.

De bestuurster werd ook nog veroordeeld tot een bijdrage van 200,00 EUR in het Slachtofferfonds, zijnde een verplichte (administratieve) bijdrage die de Politierechter  dient op te leggen van zodra men veroordeeld werd tot een geldboete vanaf 26,00 EUR (x 8), tot een bijdrage in het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 22,00 EUR en tot de gerechtskosten (kosten van dagvaarding, deskundige e.d.) die +/- 80,00 EUR bedragen.

De gerechtskosten t.b.v. +/- 80,00 EUR worden normaal terugbetaald door de rechtsbijstandsverzekeraar.